EventLife StyleMusic

Stowarzyszenie Cat Island

STATUT

Stowarzyszenia „Cat Island”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Cat Island” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla artystów, twórców, ludzi kultury i sztuki, działaczy społecznych, młodzieży, sportowców oraz dla miłośników i przyjaciół zwierząt.

Siedziba stowarzyszenia Częstochowa 42-200, ul. Oskara Lange 1/41 .

Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

 1. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 4. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 5. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
 1. Pomoc zwierzętom i ochrona przyrody
 2. Tworzenie i promowanie kultury i sztuki w przekazie wizualnym, artystycznym, dźwiękowym oraz w formach niekonwencjonalnych.
 3. Kreowanie nowych przestrzeni możliwości realizacji pasji artystycznych i sportowych dla osób fizycznych nie mających do tego narzędzi i warunków.
 4. Organizacja wydarzeń lokalnych i ogólnopolskich: eventów, pikników, koncertów, tras koncertowych, warsztatów, imprez plenerowych, imprez masowych popularyzujących kulturę i sztukę, sport oraz osoby, firmy stowarzyszenia, organizacje dobroczynne, jednostki administracji państwowej i instytucje oraz firmy prywatne współpracujące ze stowarzyszeniem.
 5. Działalność charytatywna niosąca pomoc ludziom i zwierzętom oraz pomoc instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom zajmującym się działalnością charytatywną
 6. wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich,

 7. działanie w kierunku aktywnej walki z bezrobociem

 8. wspieranie rozwoju turystyki miejskiej, wiejskiej i zagranicznej

 9. działanie na rzecz adaptacji małych i średnich firm do warunków wolnorynkowych,

 10. pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność, a także promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

 11. Przybliżenie problemów integracji z Unią Europejską, współpracuje z instytucjami krajowymi i zagranicznymi

 12. Działanie na rzecz edukacji, kształcenia młodzieży i adaptacji szkolnictwa do zmieniających się warunków otoczenia

 13. Działanie na rzecz umacniania rodziny jako podstawowej komórki społecznej

 14. Popularyzację osiągnięć nauki, techniki i postępu w rolnictwie, oraz upowszechnianie nowoczesnych metod w produkcji rolnej, doradztwa rolniczego, wspieranie inicjatyw społecznych w tym zakresie,

 15. Współpracę z gospodarstwami i instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa w zakresie zaopatrzenia gospodarstw w środki do produkcji rolnej

 16. Działanie na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i odnowy wsi

 17. Działania związane z ochrona środowiska,

 18. Szkolenie i doskonalenie osób pracujących w rolnictwie oraz działalność doradcza w tym zakresie

 19. Współpraca z grupami producentów rolnych

 20. Działania informacyjne i promocyjne w zakresie funduszy i programów pomocowych,

 21. Współpraca z lokalnymi grupami działania,

 22. Działania na rzecz budowy i wspierania systemu kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszarów wiejskich, w tym zmiany kwalifikacji zawodowych,

 23. Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 24. Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia,

 25. Działania w zakresie kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, rekreacji i sportu,

 26. Promocja turystyki i krajoznawstwa, w tym agroturystyki i turystyki wiejskiej,

 27. Promocja i organizacja wolontariatu

 28. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

 29. Działalność na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych i budowanie ich partnerstw,

 30. Propagowanie rozwiązań innowacyjnych w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich,

 31. Komercializacja i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych, w tym naukowych,

 32. Propagowanie rozwiązań łączących sektor biznesu i nauki,

 33. Promowanie sieci i tworzenie sieci organizacji na rzecz innowacyjności,

 1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
 1. działalność społeczną na rzecz zwierząt i ochrony przyrody
 2. realizację projektów artystycznych, sportowych i charytatywnych opracowanych przez stowarzyszenie
 3. organizowanie wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych mających na celu pomoc zwierzętom oraz osobom potrzebującym.
 4. Wyszukiwanie wybitnych twórców ze wszystkich dziedzin sztuki na danych obszarach działania ,
 5. Organizację i Realizację spotkań z wybitnymi artystami i ludźmi kultury i sztuki
 6. Tworzenie lokalnych grup działania łączących artystów wszystkich dziedzin sztuki
 7. Tworzenie lokalnych grup działania wyszukujących ludzi o wybitnych umiejętnościach artystycznych na obszarach miast, gmin i wsi
 8. Organizację pikników, imprez, koncertów, i wszystkiego rodzaju wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych o skali kameralnej jak i masowej,
 9. Akcje propagujące i popularyzujące formy artystyczne
 10. Zbiórkę środków finansowych na realizację projektów
 11. organizowanie wydarzeń artystycznych, konferencji, konkursów, kursów, dyskusji, odczytów, prezentacji, seminariów, spotkań, szkoleń, warsztatów, wykładów, wystaw, zjazdów oraz aukcji i tym podobnych wydarzeń, których cel jest zgodny ze statusem stowarzyszenia
 12. podejmowanie działań na rzecz promocji miasta, jego tradycji i kultury oraz środowiska artystycznego
 13. podejmowanie działań na rzecz ochrony obiektów i miejsc historycznych oraz dziedzictwa narodowego
 14. wypowiadanie się w sprawach publicznych, zwiazanych z celami stowarzyszenia
 15. popularyzację wiedzy

 16. tworzenie systemu informacji

 17. organizowanie zebrań, odczytów, szkoleń, konsultacji, konferencji o tematyce związanej z działalnością statutową Stowarzyszenia, obroną interesów zawodowych.

 18. organizowanie kursów, wystaw, pokazów, dyskusji, sympozjów, seminariów, itp.

 19. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

 20. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia

 21. wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych

 22. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi

 23. współdziałanie z samorządami, administracją lokalną, wojewódzką i centralną, uczelniami i placówkami naukowo-badawczymi w zakresie rozwoju gospodarczego i kulturowego

 24. Współdziałanie z administracją publiczną oraz z instytucjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania krajowych i wspólnotowych środków pomocowych na zasadach określonych przez przepisy szczególne oraz umowy międzynarodowe

 25. prowadzenie działalności gospodarczej

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
  2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek.
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
   • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
   • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz.
  1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
  2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 5. Walne Zgromadzenie Członków może by
 6. zwyczajne i nadzwyczajne.
 7. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 8. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odby
 9. w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 11. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalania zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie budżetu,
  7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 12. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 13. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 14. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 1. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  8. przyjmowanie i skreślanie członków.
 2. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 5. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpi
 6. w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powoła
 7. nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich,
  2. z darowizn, spadków, zapisów
  3. Z dotacji i ofiarności publicznej.
  4. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  5. pomoc publiczna udzielona na podstawie krajowych przepisów szczególnych, w tym ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych i umów ustanawiających stowarzyszenie i członkostwo miedzy Rzeczpospolitą Polską z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z drugiej strony,
  6. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej dla realizacji celów statutowych
  7. z przepisanego dobrowolnie 1% podatku dochodowego.
  8. Z wydawnictw twórczych i oficyn wydawniczych
  9. z działalności gospodarczej

 

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
Tags
Show More

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close